Laatste update op 04/08/2020

De website

screentoyou.com & comtoyou.com (hierna het “Platform”)

is een initiatief van:
Comtoyou srl
Brusselsesteenweg 463 – 1410 Waterloo
Ondernemingsnummer KBO/btw): BE0879.824.741
E-mail : sales@comtoyou.com
Telefoon: +32 2 351 20 44
(hierna “Comtoyou srl” of de “Verkoper”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingssfeer

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform en de beschikbare informatie door een internetgebruiker (hierna de “gebruiker”). Door het Platform te bezoeken of te gebruiken erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen
van deze AGV en verklaart akkoord te gaan met de rechten en die hierin zijn opgenomen.
In uitzonderlijke omstandigheden kan hij/zij vrijgesteld worden van deze bepalingen mits een schriftelijk akkoord. Deze vrijstellingen kunnen een wijziging, toevoeging of verwijdering van de clausules waarop deze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen in de AGV. Wij behouden ons het recht voor om onze AGV op elk moment, en zonder
voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Toch engageren wij ons om de bepalingen toe te passen die in voege waren op het moment dat u gebruik heeft gemaakt van ons Platform.

2.Platform

a. Toegang en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om een goede werking, veiligheid en toegankelijkheid te garanderen op ons Platform. Wij kunnen echter geen absolute operabiliteit garanderen. Onze acties moeten dan ook beschouwd worden als gedekt door een middelenverplichting. Elk gebruik van het Platform vindt plaats op eigen risico van de Gebruiker. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van het slechte functioneren van het Platform of van schadelijke elementen die hier aanwezig zouden kunnen zijn. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of om de werking ervan te onderbreken op elk moment, zonder verplichte voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud
Comtoyou srl bepaalt welke inhoud er verschijnt op het Platform en gaat zorgvuldig om met de informatie die erop verschijnt. We nemen alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ons Platform zo volledig, nauwkeurig en up-to-date mogelijk is, ook wanneer de versterkte informatie afkomstig is van derden. We behouden ons het recht voor om het Platform en zijn inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder dat wij hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Comtoyou srl kan geen absolute garanties bieden betreffende de kwaliteit van de beschikbare informatie op het Platform. Het is dan ook mogelijk dat de informatie niet altijd compleet, exact, voldoende nauwkeurig of up-to-date is. Bijgevolg kan Comtoyou srl niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen leiden als gevolg van de beschikbare informatie op het Platform. Indien bepaalde inhoud op het platform in strijd zou zijn met de wet, de rechten van een derde of de heersende zeden dan vragen wij u om ons hier zo snel mogelijk over te informeren
zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform gebeurt steeds op risico van de
Gebruiker. Comtoyou srl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeien uit deze downloads, zoals gegevensverlies of schade aan het informaticasysteem van de gebruiker. Dit valt volledig en exclusief onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

c. Diensten voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers
1) Registratie

Bepaalde diensten zijn enkel toegankelijk na registratie van de gebruiker.
De registratie en de toegang tot de diensten op het Platform zijn exclusief voorbehouden aan rechtsbekwame natuurlijke personen die het registratieformulier, online beschikbaar op het Platform, en deze AGV hebben ingevuld en bevestigd. Tijdens zijn registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte en actuele informatie te verschaffen over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker zal dit bovendien regelmatig moeten nakijken om de juistheid
te behouden. Zo is de Gebruiker Verplicht om een geldig e-mailadres te verschaffen waar het Platform een bevestiging kan sturen voor de inschrijving tot de diensten. Een e-mailadres kan meerdere keren gebruikt worden om zich in te schrijven voor de diensten.
Elke communicatie die uitgaat van het Platform en zijn partners wordt
bijgevolg gezien als ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe om de ontvangen berichten op dit e-mailadres regelmatig te lezen en indien nodig te antwoorden binnen een redelijke termijn.
Per natuurlijke persoon wordt er slechts één inschrijving aanvaard. De Gebruiker ontvangt een gebruikersnaam die hem toegang verschaft tot een profiel waarvan
de toegang voor hem gereserveerd is (hierna “Persoonlijk profiel”) door middel van een wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen online gewijzigd worden door de Gebruiker op zijn Persoonlijk profiel. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe om dit niet te communiceren aan derden. Comtoyou srl behoudt zich het recht voor om een registratieaanvraag voor de diensten van het Platform te wijzigen indien de Gebruiker de AGV niet respecteert.

2) Uitschrijving

Elke gebruiker die correct geregistreerd is kan op elk moment een aanvraag tot uitschrijving indien door naar zijn Persoonlijk profiel te surfen. Elke uitschrijving van het Platform zal uitgevoerd worden binnen de kortst mogelijke termijn nadat de gebruiker het hiervoor bestemde formulier heeft ingevuld.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de geldende wetgeving te respecteren bij iedere
publicatie op het Platform. Hij zal bijzondere aandacht schenken aan de belangen van derden, aan beledigende inhoud alsook aan inhoud die in strijd zou zijn met de openbare orde of zeden. De Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor elke gepubliceerde inhoud op het Platform. Het Platform kan optreden als moderator voor iedere publicatie en kan de plaatsing van inhoud weigeren zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen. Op dezelfde wijze kan de inhoud
die gepubliceerd is door een Gebruiker gewijzigd of verwijderd worden zonder motief of termijn. Door op het Platform te publiceren geeft de Gebruiker Comtoyou srl het recht, zonder vergoeding en op niet-exclusieve wijze, om de gepubliceerde inhoud te representeren, kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te verdelen en te verspreiden op directe en indirecte wijze via elk medium en over de hele wereld.

3. Koppelingen naar andere websites

Het Platform kan (hyper)links bevatten die verwijzen naar externe websites. Dit soort links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Comtoyou srl en de externe website en ook niet dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud op deze externe websites.

Comtoyou srl heeft geen enkele controle over de externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de correcte en veilige werking van de hyperlinks en de website waar ze naar verwijzen. Van zodra de Gebruiker op een hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden van schade die nadien plaats zou vinden.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform alsook de teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen,
foto’s, geluiden, video’s , gegevensdatabanken, It-applicaties, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de redacteur en zijn als dusdanig beschermd door de geldende wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht.

Elke representatie, reproductie, aanpassingen of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, gedeponeerde handelsmerken en de diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van de redacteur is strikt verboden met uitzondering van de elementen op het Platform waarbij expliciet vermeld staat dat ze vrij zijn van rechten.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht tot toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve wijze, is niet overdraagbaar en kan enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, en dus niet voor commercieel gebruik. Met uitzondering van een voorafgaand en schriftelijk akkoord, hebben de Gebruikers geen toelating om de beschermde elementen gedeeltelijk of in hun geheel te wijzigen, reproduceren, vertalen, verdelen, verkopen of publiekelijk te communiceren.

Het is verboden voor de Gebruiker om gegevens in te voeren het Platform
die de inhoud of de weergave ervan (zouden kunnen) wijzigen.

5. Bescherming van de persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de Gebruiker tijdens zijn bezoek aan of het gebruik van het Platform worden door Comtoyou srl exclusief verzameld en behandeld voor interne doeleinden. Comtoyou srl verzekert zijn gebruikers dat ze het grootste belang hechten aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en hun persoonsgegevens. Ze engageert zich daarom altijd om hier op een duidelijke en transparante wijze over te communiceren.
Comtoyou srl engageert zich om de geldende wetgeving rond deze materie te respecteren, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden conform het Privacybeleid, beschikbaar op het Platform, behandeld.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze AGV. Ingeval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Comtoyou srl is gevestigd bevoegd.

7. Algemene bepalingen

Comtoyou srl behoudt zich het recht voor om het Platform en de verbonden diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te breiden, te beperken of te verwijderen zonder dat ze hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

In het geval van een schending van de AGV door de Gebruiker, behoudt Comtoyou srl zich het recht voor om aangepaste sancties en herstelmaatregelen te nemen. Comtoyou srl behoudt zich met name het recht voor om de Gebruiker elke toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of definitief te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder motief en zonder voorafgaande kennisgeving. Comtoyou srl kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden of dit kan ook niet leiden tot enige vorm van vergoeding.

De gedeeltelijke of volledige onwettelijkheid of ongeldigheid van een van de bepalingen uit onze AGV zal geen impact hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. Wij beschikken, in dat geval, over het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van dezelfde strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingssfeer

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden (Hierna “AV”) bepalen de wederzijdse rechten en plichten bij een aankoop van producten of diensten op het platform door een Gebruiker (hierna “Klant”).
De AV omvatten alle verplichtingen van de partijen. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te accepteren, zo niet zal zijn bestelling niet bevestigd worden. In uitzonderlijke gevallen kan hij vrijgesteld worden van de bepalingen in de AV, tenminste wanneer deze vrijstellingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord. Deze vrijstellingen kunnen een wijziging, toevoeging of verwijdering van de clausules waarop deze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen in de AV.

Comtoyou srl behoudt zich het recht voor om de AV gericht te wijzigen. De
wijzigingen zijn van toepassing van zodra ze online geplaatst worden en op elke aankoop die na deze datum plaatsvindt.

2. Webshop

Door middel van het Platform biedt de Verkoper een webshop aan de Klant waarin de verkochte producten of diensten worden voorgesteld. De foto’s hebben echter geen contractuele waarde. De producten en diensten worden beschreven en voorgesteld op de meest nauwkeurig mogelijke wijze. In het geval van fouten of weglatingen in de voorstelling kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk worden gesteld. De producten en diensten worden aangeboden onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen worden vermeld in de webshop.

3. Prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren. Op het moment van de bestelling zullen enkel de geldende tarieven en belastingen aangeduid worden, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op deze datum. De prijzen worden aangeduid in euro en zijn exclusief eventuele verzendkosten. Die laatste zullen vermeld en gefactureerd worden als supplement voor de bevestiging van de Klant. Het totale bedrag van de bestelling (inclusief belastingen) en, indien van toepassing, de verzendkosten worden vermeld voor de finale bevestiging van de bestelbon.

4. Online bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelbon in te vullen door middel van een digitaal formulier. Door het digitale formulier in te vullen, gaat de Klant akkoord met de prijs en de beschrijving van de producten of diensten. Om zijn bestelling te bevestigen zal de Klant akkoord moeten gaan met deze AV door op de daartoe bestemde plaats te klikken. De Klant zal een geldig e-mailadres, zijn facturatiegegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres moeten verschaffen. Elke vorm van communicatie met de Verkoper zal plaats kunnen vinden door middel van dit e-mailadres. Bovendien zal de Klant de leverings- en betalingswijze moeten kiezen en bevestigen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling va, de Klant tegen te houden bij een niet-betaling, foutief adres of elk ander probleem op het account van de Klant totdat het probleem wordt opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikels tot ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

a. Betaling

De Klant voert de betaling uit op het moment van de finale bevestiging van de bestelling volgens de gekozen betaalmethode. Deze bevestiging doet dienst als handtekening. De Klant garandeert aan de Verkoper dat hij beschikt over de noodzakelijke toelatingen om deze betaalmethode te gebruiken en erkent dat de informatie die wordt gegeven voor deze doeleinden voldoen als bewijs van zijn akkoord voor de verkoop en voor de invorderbaarheid van de verschuldigde som voor deze bestelling.
De Verkoper heeft een verificatiesysteem opgezet voor de bestellingen en betaalmethodes zodat hij redelijkerwijs kan garanderen dat er geen frauduleus gebruik gemaakt kan worden van de betaalmethode ook niet met de persoonsgegevens van de Klant. In het geval van een weigering van betaling per bankkaart door de erkende instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor
om de bestelling en de levering op te schorten of te annuleren. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die nog een (deels) opstaande betaling heeft voor een eerdere bestelling
of met een wie er sprake is van een betalingsgeschil.

b. Bevestiging

Van zodra de aankoop en betaling ervan worden bevestigd, bezorgt de verkoper aan de Klant een factuur, tenzij deze laatste wordt geleverd samen met de bestelling.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt verstuurd door hier een aanvraag voor in te dienen bij de klantendienst (zie gegevens hierboven) voor de levering.

In het geval dat een bepaalde dienst of product onbeschikbaar is dan verbindt de verkoper zich ertoe om de Klant hierover te informeren in de best mogelijke termijn om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel het betrokken bedrag terug te betalen zonder dat dit een invloed heeft op de rest van de bestelling.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen de Klant en de Verkoper kunnen bewezen worden aan de hand van digitale registers. Die laatste worden bewaard in de IT-systemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden. Bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium en worden beschouwd als bewijsmiddel.

7. Levering

De levering wordt uitgevoerd nadat de bank van de Verkoper de ontvangst van de betaling heeft bevestigd. De producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft ingevuld op het online formulier en dienstdoet als bestelbon. Extra kosten die het gevolg zijn van onvolledige of foutieve informatie van de Klant zal gefactureerd worden aan die laatste. Op basis van de beschikbaarheid is het mogelijk dat een bestelling in successieve delen geleverd wordt aan de Klant.
De levering vindt plaats, op basis van de gekozen formule door de Klant, binnen de volgende termijnen: express levering: 24u; klassieke levering: 48u

Deze leveringstermijnen zijn indicatief. In geval van laattijdige levering kan er geen schadevergoeding geëist worden van de Verkoper of transporteur. Indien de termijn langer duurt dan 30 dagen na het plaatsen van de bestelling kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en zal de Klant een terugbetaling ontvangen.

a. Nakijken van de bestelling

Na de ontvangst van de producten, kijkt de Klant of bestemmeling na of de geleverde producten zich in een goede staat bevinden of dat de geleverde diensten conform zijn. Indien er één of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn dan moet de Klant of de bestemmeling dit aangeven aan de transporteur op het moment van de levering en hier onmiddellijk melding van maken bij de Verkoper. Het nakijken wordt beschouwd als uitgevoerd van zodra de Klant, of een
door hem gemachtigd persoon om de bestelling te ontvangen, de bestelling heeft ontvang zonder voorbehoud. Er kan geen rekening gehouden worden met een voorbehoud dat niet wordt uitgevoerd volgens de bovengenoemde regels. In dat geval wordt de Verkoper vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Foutieve levering

In het geval van een foutieve levering of indien de producten niet conform zijn met de indicaties die op de bestelbon vermeld worden, moet de Klant de Verkoper verwittigen binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de levering.

Er wordt geen rekening gehouden met klachten die na deze termijn plaatsvinden. In dat geval wordt de Verkoper vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retours en omruilen

Het product dat omgeruild of geretourneerd moet worden, moet aan de Verkoper geretourneerd worden in de originele verpakking en op de volgende wijze: Het product moet per post geretourneerd worden binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de leveringsdatum van de bestelling op het volgende adres: Klantendienst – Comtoyou, Brusselsesteenweg 463, 1410 Waterloo
Er wordt geen rekening gehouden met klachten of retourzendingen die niet voldoen aan bovengenoemde regels of zich niet houden aan de bovengenoemde termijnen. In dat geval wordt de Verkoper vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk product dat omgeruild of terugbetaald moet worden, dient in zijn geheel en in de originele verpakking terug bezorgd te worden aan de Verkoper. De kosten voor retourzendingen zijn ten laste van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper staat garant voor de conformiteit van de producten of diensten uit het contract
conform de geldende wetgeving op het moment van het sluiten van de overeenkomst
a. Conformiteitsgarantie Indien de Klant consument is beschikt deze over een termijn van twee jaar vanaf het ontvangen van het product om beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie.

Was het verkocht product een tweedehands goed dan bedraagt de garantietermijn één jaar. Een niet-conformiteit moet gemeld worden aan de Verkoper in de best mogelijke termijn en, in ieder geval, ten laatste twee maanden na het vaststellen ervan.

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is kan hij zich beroepen op zijn wettelijk herroepingsrecht binnen een termijn van 14 werkdagen die volgt op de levering van het goed of het afsluiten van een dienstenovereenkomst. Nadat de Klant heeft aangekondigd zich te beroepen op zijn herroepingsrecht beschikt hij over 14 dagen om de goederen terug te bezorgen of te restitueren.

Er zal geen rekening gehouden worden met een herroeping die niet wordt uitgevoerd volgens de regels en termijnen opgenomen in dit artikel. In dat geval wordt de Verkoper vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. De Klant kan een terugbetaling vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven.

De retourzending of de omruiling van het product kan enkel geaccepteerd worden voor producten die in hun geheel, intact en zich bevinden in hun originele staat bevinden, met name in hun originele en intacte verpakking en op verkoopsklare wijze.

De Verkoper moet de Klant het totale bedrag terugbetalen, inclusief de verzendkosten, binnen de 14 dagen na het recupereren van de goederen of na het ontvangen van een verzendbewijs van die goederen. Indien het bij een bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel gaat om digitale inhoud die niet op een materieel medium geleverd wordt dan gaat de Klant akkoord om afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodat de levering kan plaatsvinden binnen de kortst mogelijke termijn.

Herroepingsrechtformulier
Ter attentie van:
Comtoyou srl
Brusselsesteenweg 463 – 1410 Waterloo
Ondernemingsnummer (KBO/btw): BE0879.824.741
E-mail : sales@comtoyou.com
Telefoon: +32 2 351 20 44
Ik/Wij () wens(en) u via deze weg te informeren () dat ik/wij () de overeenkomst voor de verkoop van onderstaand goed()/voor de prestatie van onderstaande dienst(*)
:
Besteld op ()/ontvangen op (): _
Na(a)m(en) van de consument(en): _

Adres van de consument(en): __
Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving via dit
formulier in papieren vorm:


Datum: __

  • Schrappen wat niet past

10. Bescherming van de persoonsgegevens

De Verkoper behoudt in zijn IT-systemen en in redelijke veilige omstandigheden een bewijs van de transactie door middel van de bestelbon en factuur.

De Verkoper garandeert de Klant dat de persoonsgegevens van deze laatste worden beschermd conform het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien de Verkoper de bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel niet kan uitvoeren als gevolg van onvoorziene en onvrijwillige omstandigheden, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, volledig of gedeeltelijk, gedurende e duur van de overmacht. De Verkoper brengt de klant hier onmiddellijk van op de hoogte. In dien de duur van de overmacht een termijn van 90 ononderbroken dagen overschrijdt dan hebben beide partijen
het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen door middel van een aangetekende brief aan de andere partij. De reeds geleverde prestaties door de verkoper zullen desondanks proportioneel gefactureerd worden aan de Klant.

12. Onafhankelijkheid van de clausules

De gedeeltelijke of volledige onwettelijkheid of ongeldigheid van een van de bepalingen uit deze AV zal geen impact hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zicht het recht voor om de onwettelijke of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van dezelfde strekking.

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze AV.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper is gevestigd bevoegd.